Bakåt

Logo

Nyheter

Kungsbroområdet

Kungsbro 1 &Kaplanen 1

2021-04-26 - Vi har, av Tidaholms Bostads AB, fått i uppdrag att renovera de gamla skolbyggnaderna på Kungsbroområdet till lägenheter. Byggnaderna är från år 1876 respektive år 1895 och kommer att innefatta totalt 26 lägenheter fördelat på de två huskropparna. Projektet är en totalentreprenad och slutprojekteringen ska starta under våren 2021.

TidaholmsTennisklubb

TidaholmsTennisklubb

2021-04-19 - Nu startar etapp 2 på Tidaholms Tennisklubb. Denna etapp består av serviceytor till tennis- samt padelhallen och kommer inefatta nya omklädningsrum, kontor, teknikrum, aktivitetsrum m.m. Etapp 1 är slutförd och bestod av uppbyggnad av hall för 3 stycken padelbanor samt läktare.

RosenbergsFörskola

RosenbergsFörskola

2021-02-01 - Plattan till Rosenbergs Förskola är gjuten och arbeten med överbyggnaden kommer att starta så snart snön smälter.

Om Oss

Allt i Bygge Tidaholm AB startades redan år 1972, då under namnet Allt i Bygge HB, av Alf Bergman och Sune Ider. 1977 slöt Bengt Fredriksson upp som delägare och sammarbetspartner. Sedan dess har företaget utvecklats i allmänhet och växt i synnerhet. År 2002 flyttades verksamheten från Ekedalen till Vägverkets lokaler i Tidaholm då företaget växte och behövde större utrymme för lager. Samma år bildades aktiebolaget Allt i Bygge Tidaholm AB. 3 år senare, år 2005 bildades bolaget Allt i Bygge Holding AB. Företaget har i sin ägo bostadsfastigheter i Ekedalen samt lager- och kontorsfastigheter i Tidaholm. Av denna anledning bildades därför år 2009 företaget Allt i Bygge Fastigheter AB som skulle förvalta dessa bostäder och lokaler.

Mycket har hänt sedan 1972 och idag består företaget av 26 snickare, 2 murare samt 3 tjänstemän. Företaget drivs idag av Kennet Bergman, Rickard Fredriksson samt Tommy Fredriksson. Den samlade erfarenheten i företaget och det yrkeskunnande som både nya medarbetare, utbildningar och tuffa uppdrag gett är du välkommen att disponera för just ditt unika byggprojekt, oavsett om det är stort eller litet. Vi har ett miljö- och kvalitetstänk i samtliga av våra uppdrag och nöjda kunder är det vi strävar efter. Vi tar oss an alla sorters uppdrag och hjälper gärna till vid projektering med ritnings- samt planeringsarbete. Vårt huvudsakliga geografiska område är Skaraborg men vi har utfört uppdrag, stora som små, över hela Sverige samt även utomlands.

Välkommen att ta kontakt med oss och diskutera din förfrågan.

Kvalitet & Miljö

miljo

Miljö Policy

- Vi utarbetar lösningar och föreslår material som är miljövänliga och energisparande, tillsammans med dig som kund.

- Vi källsorterar på samtliga våra arbetsplatser.

- Vi skapar tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer en god inre och yttre miljö på våra arbetsplatser.

- Vi bevarar kulturella miljövärden

K&M

Kvalitet och Miljö

De byggnationer vi utför har lång livslängd. Därför har vi ett klart uttalat ansvar för det som vi producerar. Grunden i vårt arbete är långsiktighet och helhetssyn. Alla i vårt företag tar sitt personliga kvalitets- och miljöansvar för de handlingar som görs. De beslut som fattas, stora som små, ska leda till en ständigt förbättrad kvalitet och miljö. Alla i vårt företag ges möjlighet till den utbildning eller vidareutveckling som erfordras för att de ska kunna omsätta sitt kvalitets- och miljöansvar i det vardagliga arbetet. Våra medarbetares kunskap och engagemang är den viktigaste tillgången för att vi ska lyckas i vår strävan att medverka till en bättre miljö och ökad kvalitet.

Kvalitet

KvalitetsPolicy

- Vi tar alltid reda på kundens behov och utgår från dessa.

- Vi föreslår de lösningar som är mest föremånliga för kunden med hänsyn till projektets livslängd.

- Vi har tydliga men enkla arbetsformer med kunder, leverantörer samt andra samarbetsparter.

- Vi har god ordning samt god arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

- Vi vill göra varje beställare och varje projekt till en bra referens.

ReferenserKommersiella Byggnader

RosenbergsIdrottshall

RosenbergsIdrottshall

2019 började vi bygget av Tidaholms nya idrottshall som skulle byggas i närhet till Rosenbergsskolan. Hallen kommer att fungera som idrottshall för skolans verksamhet och även användas av tidaholms föreningsliv. De sporter som hallen är tänkt att användas för är bland annat innebandy, handboll, volleyboll, basket, badmintom m.m.

Fasad

Exteriör

Fasaden är klädd med Formica Vivix där lågdelarna samt halldelen är utförda i 2 olika kulörer.

RosenbergsIdrottshall

Hallen innefattar bland annat 4 omklädningsrum, omklädning för funktionärer, café, teorisal, förråd för föreningsliv samt skola.

RosenbergsIdrottshallInteriör

Interiör

Hallen är utförd med ett stomme av stål där halldelens väggar är utförda med samdwichpaneler och lågdelarna är platsbyggda med fks (färdigkapad stomme.)

Björk

Detaljer

Invändigt är hallen delvis klädd med brandskyddade akustikpaneler från Bolander & Schön. Hallen har även möjlighet att delas av med en ridåvägg främst för skolans ändamål.

Omklädning

Hallen inrymmer 4 större omklädningsrum som kan användas av föreningar och skola. Beställaren har även möjliggjort omklädning samt dusch i 2 toaletter. Stor hänsyn har tagits till tillgängligheten till hallen och den inrymmer inte mindre än 6 stycken RWC.

Rosenbergsskolan

Rosenbergsskolan

År 2018 fick vi förtroendet av Tidaholms kommun att bygga en ny F-6 skola för 450 elever. Skolan upphandlades som en delad generalentreprenad. Ytan omfattar ca 7500 m2 och projektet är kommunens största investering någonsin.

Rosenbergsskolan

Entretorn

Entréerna till skolan utgörs av utvändiga stålkonstruktioner som delvis är klädda med semitransparanta polykarbonatskivor.

Rosenbergsskolan

3kulörer

Skolan är ritad av Enter Arkitektur och kulörerna som man valt på entrétornen är röd, blå samt grön.

Rosenbergsskolan

Betongstomme

Stommen till skolan är utförd i prefabricerad betong i kulörerna vitt samt grått med delvis utskjutande delar. Stommen till aula samt matsal är utförd med stålpelare samt synliga limträbalkar.

Rosenbergsskolan

Lekytor

Tomtarean omfattar ca 38 000 m2 och innefattar en hel del lek- och vistelseytor, fotbollsplan, parkering, angöringar med mera.

Rosenbergsskolan

Skolan har sin verksamhet på 2 plan och teknikrum har placerats på plan 3 som utgörs av 3 separata aggregatrum.

Rosenbergsskolan

Interiör

2 publika entréer finns till skolan där den ena leder till lobbyn mitt i skolan och den andra leder till ett förrum till aulan.

Rosenbergsskolan

Trappa

Vid den ena entrén i lobbyn så finns den enda invändiga trappan som sammankopplar plan 1 samt plan 2.

Rosenbergsskolan

Betong, stål ochbjörk

Trappan är en betongtrapp klädd med samma textilmatta som finns på golvet i majoriteten av skolans ytor. Räcket är utfört av delvis stål, delvis glas med en handledare av björk.

Rosenbergsskolan

aula

Skolan inrymmer en aula med 139 sittplatser. Det är utformat så att aulan ska kunna hyras ut för allmäna tillställningar med separat ingång samt toalettutrymmen utan att skolverksamhetens lokaler behöver passeras.

Rosenbergsskolan

Kapprum

Kulörerna i kapprummen följer de utvändiga trapphusens färgsättning.

Rosenbergsskolan

Matsal

Skolan inrymmer ett storkök, serveringsytor samt en matsal. I matsalen syns limträbalkar som bär upp taket.

S:a Hellidens Förskola

S:a Hellidens

Sommaren 2015 fick vi uppdrag av Tidaholms Kommun att uppföra en ny förskola. Det resulterade i S:a Helliden förskola med 5 avdelningar, varav en förberedd för nattverksamhet, samt storkök.

S:a Hellidens Förskola

Förskola

Ytan uppgår till en BYA om 1250 m2.

S:a Hellidens Förskola

Interiör

Stora ljusa ytor i avdelningarna. Interiören går i vitt samt ljusgrått.

S:a Hellidens Förskola

S:a Hellidens Förskola

Lekytor

Utemiljön består av stora ytor med mycket lekutrustning för barnen samt växtlighet.

S:a Hellidens Förskola

Stenifasadskivor

Fasaden består av Steni fasadskivor generellt i vitt men med tre stycken kontrastkulörer på högdelarna samt som detaljer kring fönster. De kulörta skivorna har tre olika ytor för att skapa ett liv i fasaden

JunibackensForskola

JunibackensFörskola

År 2017 fick vi i uppdrag av Falköpings Kommun att bygga till Junibackens förskola.

JunibackensForskola

En befintlig byggnad skulle totalrenoveras samt byggas till med 750 m2. Förskolan inrymmer idag 6 avdelningar, storkök samt gemensamhetsutrymmen.

JunibackensForskola

Fasad

Fasadmaterialet är Formica VIVIX som är monterat med klinkmontage. Även den befintliga delen byttes material på att det inte ska synas en skillnad på äldre avdelning samt tillbyggnad.

KvAstrakanen

KvAstrakanen

Vi fick i uppdrag av Tidaholms Kommun att bygga till Tidaholms Simhall med en ny entré, relaxavdelning samt tillhörande omklädningsrum. Projektet utfördes år 2014.

KvAstrakanen

Bastu

Avdelningen inrymmer två bastun, en torrbastu samt en ångbastu.

KvAstrakanen

Interiör

En ny rymlig entré till badhuset har skapats med egen cafeteriadel. Relaxavdelningen innehåller ett bubbelbad, två äventyrsduschar, 2 bastun samt vistelseyta.

Fjallraven

Fjäll räven

Uppbyggnad av Fjällvrävens butik i Oslo under 2014.

Fjällräven

Inter iör

Ombyggnad av Fjällrävens Brand Center på bästa läge på Karl Johan i två plan. Arbetet omfattande totalrenovering av lokalerna samt insättning av ny trappa samt hiss.

Fjällräven

Exteriör centrala Oslo

VinContoret

Vin Contoret

Renovering av en renodlad kontorsbyggnad till ett upplevelsernas centrum i Tidaholm

VinContoret

Exteriör

Byggnaden drivs av VinContoret, ett systerbolag till Granqvist Vinagentur som har sitt huvudkontor på plan 2 i huset

VinContoret

Vin källare

VinContorets

Ett nytt underjordiskt rum med vinkällare har byggts

Bergaknuten

Atelje Bergaknuten

På hellidsberget i Tidaholm fick vi uppdraget att göra om ett gammal stall till en konstateljé.

Bergaknuten

Exteriör

Väggarna samt taket har isolerats samt gjorts om. Stora glaspartier samt 7 stycken takfönster har monterats.

Bergaknuten

Interiör

Enbart "skelletet" kvar från originalbyggnaden.

RossiesGatukok

RossiesGatukök

Flytt av ett gatukök till en ny lokalisering.

RossiesGatukok

Transport

Byggnaden flyttades med hjälp av kranbil, trailer samt lastmaskiner i ett stycke.

RossiesGatukok

NyPlats

Byggnaden lades försiktigt ner på en förberedd grund av uppmurad lecasten.

Kultur

VättakKyrka

VättaksKyrka

Nyläggning av tjärat spåntak på Vättaks Kyrka. Arbetet utfördes år 2010.

MedelplanKyrka

Medelplanakyrka

Här fick vi uppdrag att byta trätaket på Medelplana Kyrka och förbereda för skifferläggning..

JärpåsKyrka

JärpåsKyrka

Här fick vi i uppdrag att utföra träarbetena på taket till Järpås Kyrka.

TidaholmsKyrka

TidaholmsKyrka

På Tidaholms Kyrka fick vi uppdrag att utföra träarbetena på tornet, som var i dåligt skick, samt färga in putsen på tornet.

BrfBryggeriet

BrfBryggeriet

På uppdrag av Brf. Bryggeriet i SKövde fick vi uppdrag att åtgärda de gamla skorstenarna som ansågs vara farliga och var i dåligt skick.

BrfBryggeriet

SkorstenarBrfBryggeriet

Den ena skorstenen knackades ner och murades om så att den blev lägre än den ursprungliga och den andra förstärktes med stålband.

AnnebergsBränneri

AnnebergsBränneri

I Dimbo fick vi i uppdrag att putsa om Annebergs Bränneri. Byggnaden är från år 1888 och har varit ett av Skaraborgs största brännerier.

Klostergården

KlostergårdenSuntak

I Suntak har vi restaurerat en byggnad från år 1685. Byggnaden var först ett tjänsteboställe för kompanichefer vid Skaraborgs regemente. Under 1980-talet var bostaden obebodd och i det närmaste förfallen innan den restaurerades och är idag en privatbostad. Den varsamma restaureringen belönades med ett Europa Nostra diplom.

AlmnäsBruk

AlmnäsBruk

På almnäs bruk har vi restuarerat ventilationshuvarna på ladugården då de gamla var i dåligt skick. Samma utseende som de ursprungliga skulle bevaras. Arbetet utfördes år 2009.

Bostäder

Oktagon

Oktagonen

Nybyggnad av fritidshus på Hellidsberget.

Oktagon

Lärk

Panelen består av lärkträ som åldras och med tiden får en grå ton. Partier går i vinröd ton och fönster och dörrar utförs med minimala foder.

Oktagon

Naturnära

Mon

Mon

Tillbyggnad av fritidshus.

Mon

Exteriör

Tillbyggnaden smälter ihop med det befintliga fritidshuset.

Mon

Teak

Massiv nåtad teak på golv samt fönsterbrädor.

VillaGronberg

VillaGrönberg

Vi övertog bygget av en unik villa i Halmstad år 2008.

VillaGronberg

Trappa

Betong blandat med trä

VillaGronberg

Exteriör

Fasad av cederträ samt betong.

VillaFurhoff

VillaFurhoff

Nybyggnad av villa i skultorp

VillaFurhoff

Detaljer

VillaFurhoff

TegelGlasEk

Fasaden består av tegel, glas samt ekpanel.

Granbolet

Granbolet

På Hellidsberget har vi byggt en ekologisk badpool i olika nivåer och med dykmöjligheter.

Granbolet

SibiriskLärk

Vi har även uppfört ett isolerat uterum i form av ett torn med ett däck runt av sibirisk lärk som är sågad i ett solfjädermönster.

Granbolet

Växtlighet

Kunden har försett dammen med växtlighet som tillsammans med kretsloppet renar vattnet.

VillaBjörkö

Västkusten

En totalrenovering, både utvändigt och invändigt, av en villa från 1994 gjordes för att få huset att se ut som en sekelskiftesvilla och bättre passa in i skärgårdsmiljön.

VillaBjörkö

Interiör

Stora öppna ytor

VillaBjörkö

Utvändigt byggdes nya altanytor upp så att altanen sträcker sig runt huset samt en ny inglasad veranda mot väst.

Projekt

AME

Arbetsmarknadsenheten

2021-03-15 - Arbetsmarknadsenheten i Tidaholm ska flytta sin verksamhet till ny lokal. Vi har fått uppdraget att göra iordning de nya lokalerna som tidigare brukades som industrilokal. Total yta uppgår till ca 1200 kvm.

RosenbergsFörskola

RosenbergsFörskola

Stommen är nu rest på Tidaholms nya förskola. Förskolan omfattar 4 avdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen.

Padel

TidaholmsTennisklubb

Etapp 2 är igång på Tidaholms Tennisklubb. Etappen innefattar nya omklädningsrum, gymlokal, kontor, aktivitetsrum samt övriga serviceytor.

Kontakt

Adress: Allt i Bygge Tidaholm AB
Västra Ringvägen 8, 522 31, Tidaholm
Tel: 0502- 120 44
Mail: info@alltibygge.se


Kennet

Kennet Bergman

VD/Delägare

Tel: 0708 64 76 88

alltibygge@alltibygge.se

maila Kennet
Samir

Samir Bezdrob

Projektledare

Tel: 0708 12 83 81

samir@alltibygge.se

maila Samir
Andree

Andree Högberg

Entreprenadingenjör

Tel: 0502 120 44

andree.hogberg@alltibygge.se

maila Andree
Rickard

Rickard Fredriksson

Arbetsledare/Delägare

Tel: 0708 80 86 68

rickard.fredriksson@alltibygge.se

maila Rickard
Tommy

Tommy Fredriksson

Arbetsledare/Delägare

Tel: 0708 80 87 31

tommy.fredriksson@alltibygge.se

maila Tommy
Jörgen

Jörgen Pettersson

Arbetsledare

Tel: 0703 33 37 17

jorgen.pettersson@alltibygge.se

maila Jörgen